Iris Recognition

معرفی پایان نامه تشخیص هویت با استفاده از عنبیه چشم بوسیله شبکه عصبی

عنوان

تشخیص هویت با استفاده از عنبیه چشم بوسیله شبکه عصبی

دانشگاه اراک

دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

استاد راهنما:

دکتر لیلا فلاح عراقی

پژوهشگر:

ندا شیری

چکیده:

مسئله تشخیص هویت از طریق عنبیه جزئی از دانش بیومتریک است. بیومتریک در ارتباط با شناسایی افراد بر اساس ویژگیهای رفتاری یا زیستی آنهاست که اخیراً موردتوجه رسانه های عمومی قرار گرفته است. به نظر میرسد بیومتریک به طورگستردهای جزءاساسی ازتکنولوژی شناسایی افراد قرار بگیرد چون که: قیمت سنسورهای بیومتریک رو به کاهش هستند و این تکنولوژی درحال رشدسریعی میباشد و عامه مردم ازقدرت و محدودیت بیومتریک آگاه شدهاند. در این پایان نامه به بررسی این مسئله با استفاده از نوعی ازشبکه های عصبی مصنوعی به نام شبکه عصبی احتمالی پرداخته ایم. امروزه همزمان با افزایش توان الگوریتمهای هوشمند در تحلیلداده ها و طبقبندی و استخراج ویژگی و همچنین شناسایی سیستمها و الگوها، موارد استفاده این الگوریتمها در شاخه های مختلفعلوم رو به گسترش است. به صورتی که شاهد استفاده روزافزون از آنها در شاخه های علوم مهندسی، پزشکی، داروسازی، کشاورزی،اقتصاد، مدیریت، جامعهشناسی و غیره هستیم. یکی از پرکاربردترین انواع الگوریتمهای هوشمند شبکه های عصبی مصنوعی هستند.سیستمهای بر پایه شبکه عصبی به علت دارا بودن ویژگیهای خاص مثل همگرایی سریع، پیاده سازی آسان الگوریتم چه از لحاظ نرم افزاری و چه از لحاظ سخت افزاری حوزه کاربرد وسیعی یافته اند. ساختار شبکه های عصبی از روی ساختارهای پردازشی مغز مدل-سازی شده است. برای ورود داده ها به شبکه عصبی نیاز به استخراج ویژگیهای داده های مورد آزمایشاست تا شبکه بتواند بر اساساین ویژگیها آموزش داده شود. برای این منظور بایستی فرایند پیش پردازش بر روی تصاویر گرفته شده از عنبیه ها انجام بگیرد.ویژگیهای استخراج شده از دادهها به شبکه عصبی داده میشود و شبکه بر اساس این ویژگیها آموزش میبیند. و در نهایت شبکهآموزش دیده شده با داده های مختلف مورد آزمایش قرار میگیرد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.