Iris Recognition

عنبیه شناسی

مسئله تشخیص هویت از طریق عنبیه جزئی از دانش بیومتریک است. بیومتریک در ارتباط با شناسایی افراد بر اساس ویژگیهای رفتاری یا زیستی آنهاست که اخیراً موردتوجه رسانه های عمومی قرار گرفته است. به نظر میرسد بیومتریک به طورگستردهای جزء اساسی ازتکنولوژی شناسایی افراد قرار بگیرد چون که: قیمت سنسورهای بیومتریک رو به کاهش هستند و این تکنولوژی درحال رشد سریعی میباشد و عامه مردم ازقدرت و محدودیت بیومتریک آگاه شده اند.  امروزه همزمان با افزایش توان الگوریتمهای هوشمند در تحلیل دادهها و طبقبندی و استخراج ویژگی و همچنین شناسایی سیستمها و الگوها، موارد استفاده این الگوریتمها در شاخههای مختلف علوم رو به گسترش است. به صورتی که شاهد استفاده روزافزون از آنها در شاخههای علوم مهندسی، پزشکی، داروسازی، کشاورزی،اقتصاد، مدیریت، جامعهشناسی و غیره هستیم. 

یکی از پرکاربردترین انواع الگوریتمهای هوشمند شبکه های عصبی مصنوعی هستند.سیستمهای بر پایه شبکه عصبی به علت دارا بودن ویژگیهای خاص مثل همگرایی سریع، پیاده سازی آسان الگوریتم چه از لحاظ نرم افزاری و چه از لحاظ سخت افزاری حوزه کاربرد وسیعی یافتهاند. ساختار شبکههای عصبی از روی ساختارهای پردازشی مغز مدل سازی شده است. برای ورود دادهها به شبکه عصبی نیاز به استخراج ویژگیهای دادههای مورد آزمایش است تا شبکه بتواند بر اساس این ویژگیها آموزش داده شود. برای این منظور بایستی فرایند پیش پردازش بر روی تصاویر گرفته شده از عنبیه ها انجام بگیرد.

ویژگیهای استخراج شده از داده ها به شبکه عصبی داده میشود و شبکه بر اساس این ویژگیها آموزش میبیند. و در نهایت شبکه آموزش دیده شده با داده های مختلف مورد آزمایش قرار میگیرد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.